HỘI NGHỊ

"QUẢN LÝ ĐẤT VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN HIỆU QUẢ
CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP"

THỂ LỆ VIẾT BÀI CHO HỘI NGHỊ:
"QUẢN LÝ ĐẤT VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN HIỆU QUẢ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP"
***

>> Tải Hướng dẫn viết bài Tóm tắt gửi Hội nghị

>> Tải Hướng dẫn viết bài gửi Hội nghị và Tạp chí Khoa học ĐHCT (Bản đầy đủ dạng tập tin pdf) 

Bài báo cáo khoa học (research article) phải gồm các phần: (1) Tựa bài viết, tên tác giả (hay nhóm tác giả), địa chỉ các tác giả, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm chính; (2) tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh; (3) giới thiệu bài viết; (4) vật liệu và phương pháp nghiên cứu; (5) kết quả; (6) thảo luận (có thể kết hợp giữa kết quả và thảo luận); (7) kết luận; (8) lời cảm tạ; và (9) tài liệu tham khảo.

Bài tổng quan (review article) phải gồm các phần: (1) Tựa bài viết, tên tác giả (hay nhóm tác giả), địa chỉ các tác giả, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm chính; (2) tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh; (3) giới thiệu bài viết; (4) nội dung bài viết; (5) lời cảm tạ; (6) tài liệu tham khảo.

Bài viết trình bày trên trang khổ A4 (Margins: top/bottom/left/right = 2.5 cm), dòng đôi, kiểu chữ Times New Roman, kích thước 11. Bài báo cáo khoa học có dung lượng không quá 16 trang, bài tổng quan không quá 25 trang, bài thông báo khoa học không quá 8 trang.

Bài viết phải được đánh số như sau: 1, sau đó 1.1, 1.1.1; 1.2, 1.2.1... Các phần không cần đánh số gồm tóm tắt/abstract, lời cảm tạ và tài liệu tham khảo.

  1. Tựa bài viết(Title)

- Tựa bài bằng tiếng Việt được viết in hoa toàn bộ (ngoại trừ tên khoa học).

- Tựa bài bằng tiếng Anh (chữ thường). 

  1. Tên tác giả và địa chỉ (Author, address)

- Viết đầy đủ họ và tên.

- Sử dụng superscript sau tên của mỗi tác giả để chú thích địa chỉ.

- Ghi chú người chịu trách nhiệm chính bằng dấu (*) và cung cấp địa chỉ email. 

  1. Tóm tắt / Abstract

- Bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tối đa 250 từ (hoặc không quá 500 từ cho cả 2 phần tiếng Việt và tiếng Anh).

- Cấu trúc của tóm tắt bao gồm: giới thiệu/mục tiêu, phương pháp, kết quả và kết luận/nhận xét. 

  1. Từ khóa(Keywords)

- Bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Số lượng không quá 6 từ.

- Sắp xếp theo thứ tự ABC. 

  1. Bảng và Hình (Table, Figure)

- Trình bày rõ và dễ đọc.

- Bảng: trình bày không quá 7 cột số liệu.

- Hình: Chú thích rõ (sách in trắng đen).

- Cách đánh số thứ tự: Hình 1, Hình 2,…; Bảng 1, Bảng 2,…

- Tựa hình nằm phía dưới hình, tựa bảng nằm phía trên bảng. 

  1. Trích dẫn (Citation)

- Nếu trích dẫn từ nhiều nguồn thì liệt kê theo trình tự thời gian. 

  1. Đơn vị đo lường (Units of measure)

- Chiều dài, diện tích, thể tích: mm, cm, km, mm2, cm2, m3, µL, mL, L,…

- Khối lượng: g, kg, ng, µg, mg, kg, t, Da, kDa,…

- Nồng độ: nM, µM, mM, M, %, µg/L, mg/L, g/L,..

- Đơn vị đo lường: viết tách số một khoảng (space bar) (ví dụ: 5 L, 5 kg, 5 ppm,…) trừ (%) và (°) thì viết liền (ví dụ: 5%, 60°C)

- Số thập phân phải dùng dấu phẩy và số từ hàng ngàn trở lên thì dùng dấu chấm.

- Phương pháp dùng số thập phân căn cứ vào mức độ đo lường của phương pháp nghiên cứu.

  1. Lời cảm tạ (acknowledgement)

Sau phần “Kết luận”, bài viết toàn văn phải có mục “Lời cảm tạ” và ghi đầy đủ nội dung của câu sau đây “Bài báo được xuất bản dưới sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau”

  9. Tài liệu tham khảo (Reference list)

- Tài liệu được trích dẫn trong nội dung bài viết phải được liệt kê trong mục Tài liệu tham khảo và ngược lại.

- Nếu tài liệu tham khảo là tiếng nước ngoài thì ghi họ tác giả, nếu tiếng Việt thì ghi đầy đủ họ và tên.

- Nếu tài liệu tham khảo có từ 1-6 tác giả thì liệt kê tất cả, từ 7 tác giả trở lên thì liệt kê 3 tác giả đầu và kèm theo và ctv. (tiếng Việt), et al. (tiếng Anh).

- Trước tác giả cuối cùng dùng từ “và” (tiếng Việt) hoặc “and” (tiếng Anh).

9.1. Tạp chí (Journal)

Tác giả, năm. Tên bài viết. Tên đầy đủ của tạp chí. Quyển(số): trang bài viết. 

9.2. Sách (Book)

Tác giả, năm. Tên sách, lần xuất bản hay Edition (từ lần 2). Nhà xuất bản. Nơi xuất bản, số trang. 

9.3. Sách có nhiều chương/bài có tác giả riêng và có chủ biên (Book chapter)

Tác giả, năm. Tên chương/bài. In (trong): Chủ biên hay Ed(s). Tên sách, lần xuất bản hay Edition (từ lần 2). Nhà xuất bản. Nơi xuất bản, trang chương/bài. 

9.4. Tài liệu hội thảo, hội nghị (Conference)

Tác giả, năm. Tên bài viết. In (trong): Chủ biên hay Ed(s). Tên tài liệu. Tên hội nghị, thời gian hội nghị, địa điểm hội nghị. Nhà xuất bản. Nơi xuất bản, trang bài viết. 

9.5. Văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành (Legislation documents)

Tên cơ quan, năm. Số hiệu, ngày ban hành và tên văn bản.

Nếu văn bản có được tham khảo trên mạng:

Tên cơ quan, năm. Số hiệu, ngày ban hành và tên văn bản, ngày truy cập/accessed on. Địa chỉ/Available from URL. 

9.6. Luận văn, luận án (Thesis, Dissertation)

Tên tác giả, năm. Tên luận văn/luận án. Bậc tốt nghiệp (cao học/tiến sĩ). Tên trường. Địa danh của trường. 

9.7. Tham khảo từ website (Web references)

Tên tác giả, năm. Tên bài viết, ngày truy cập/accessed on. Địa chỉ/Available from URL. 

   10. Tên khoa học (Scientific names)

Tên khoa học phải được viết đầy đủ ở tựa bài và trong lần viết đầu tiên, lần tiếp theo có thể viết tắt (in nghiêng). 

HỘI NGHỊ: "QUẢN LÝ ĐẤT VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN HIỆU QUẢ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP"


Địa chỉ: Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ - Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872059
Email: htpbkhd2019@ctu.edu.vn hoặc dtxuan@ctu.edu.vn